OBSZAR PRAKTYKI

Nasza kancelaria ma doświadczenie zarówno w obsłudze klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Posiadamy dużą praktykę w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, a także spraw karnych.

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne determinuje niemal wszystkie aspekty naszego życia, wyznaczając normy, którymi należy się kierować. Pomoc prawna udzielana przez naszą kancelarię w zakresie prawa cywilnego polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu projektów pism i umów jak i reprezentowaniu klienta przed sądem. Kancelaria zajmuje się między innymi takimi dziedzinami praca cywilnego jak:

 • Umowy cywilnoprawne (m.in. umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, sprzedaż, wynajem, dzierżawa, darowizna, pożyczka, spółka cywilna),
 • Zobowiązania (m.in. niewykonanie, nienależyte wykonanie, zwłoka, opóźnienie, odsetki, kara umowna),
 • Prawo spadkowe (m.in. testament, zapis windykacyjny, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, podział spadku),
 • Pozew cywilny (postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone, odpowiedź na pozew),
 • Środki odwoławcze (zażalenie, sprzeciw, zarzuty, apelacja),
 • Zastępstwo procesowe,
 • Windykacja należności (m.in. pozew przeciwegzekucyjny, skarga na czynności komornika, wniosek o egzekucję należności).

PRAWO GOSPODARCZE

Naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie prowadzonej działalności, w tym:

 • Zakładanie spółek osobowych i kapitałowych (m.in. sporządzanie umów, aktów założycielskich, statusów spółek, rejestracja spółek w KRS
 • Przekształcanie i likwidacja spółek,
 • Bieżąca obsługa spółek (regulaminy, statuty, uchwały, zgłaszanie zmian do KRS, itd),
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów,
 • Reprezentowanie przed sądami i organami państwowymi.

Nasza kancelaria specjalizuje się w doradztwie osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą - doradzamy wybór formy prawnej nowego przedsięwzięcia, analizuje słabe i mocne strony danej formy organizacyjnej, tak by wybrać tą najkorzystniejszą dla Klienta. Zapewniamy szybkie i skuteczne przeprowadzenie rejestracji nowych firm, zajmujemy się wszystkimi formalnościami do momentu wpisu do KRS.

WINDYKACJA

Oferujemy pomoc prawną naszym klientom w kwestii opóźnienia w regulowaniu należności przez kontrahentów. Do najczęstszych przyczyn opóźnień należą: przeoczenie terminu przez kontrahenta, trudności płatnicze partnera oraz zła wola kontrahenta. Zdobyte doświadczenie w dochodzeniu należności od dłużników doprowadziło do wypracowania przez nas skutecznych metod postępowania w sprawach windykacyjnych umożliwiających rozpoznanie przyczyny i podjęcie natychmiastowych działań, w konkretnych przypadku. Działania jakie podejmuje kancelaria w ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego:

 • Wysyła wezwania do zapłaty,
 • Reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności,
 • Składa wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika,
 • Podejmuje czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika,
 • Monituje postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikami.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym, w tym:

 • Uzyskiwanie pozwoleń administracyjnych,
 • Doradztwo  w postępowaniach przed organami administracyjnymi,
 • Odwołania od decyzji organów administracji,
 • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • Skarga kasacyjna do NSA - Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PRAWO KARNE

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach związanych zarówno w sprawach o wykroczenia jak i w sprawach karnych, w tym:

 • Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • Środki zapobiegawcze (tymczasowe aresztowanie, zabezpieczenie majątkowe, dozór policji),
 • Wniosek o dobrowolne poddanie się karze,
 • Pokrzywdzony (powództwo cywilne, oskarżyciel posiłkowy, wniosek o naprawienie szkody),
 • Środki odwoławcze (zażalenie, apelacja).

All Rights Reserved © 2016 Paweł Maciakiewicz